Cách Dùng Mysql Workbench

     
các câu lệnh truy tìm vấn (Query) các câu lệnh trèn tài liệu (Insert) SQL Functions SQL Join Câu truy hỏi vấn bé (Subquery)
*

Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ phiên bản nhất trong SQL, mục đích là tróc nã vấn dữ liệu trong các bảng (Table).

Bạn đang xem: Cách dùng mysql workbench


*

-- truy tìm vấn tài liệu trên bảng Product_Type-- truy hỏi vấn cục bộ các cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy vấn vấn trên với câu lệnh dưới đấy là tương đương nhau.-- Pty là alias (tên túng bấn danh đặt mang lại bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- truy vấn một vài ba cột-- có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- truy vấn vấn 4 cột ở bảng Employee (Bảng nhân viên).-- sử dụng Emp là Alias (Tên túng danh) đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- sử dụng hàm concat(string1, string2) để nối 2 chuỗi cùng với nhau.-- bọn họ có một cột mới thực hiện "as" để định nghĩa tên cột mang đến cột new này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,Concat("EMP" ,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- rất có thể không cần thực hiện "as" trong tư tưởng Alias mang đến cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,Concat("EMP" ,Emp.Emp_Id) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh Distinct được áp dụng cùng với Select, dùng làm select các dữ liệu, bỏ qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- truy vấn sản phẩm (Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột mã sản phẩm, tên và kiểu sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom product Pro;-- truy vấn các kiểu sản phẩm (Product_Type_Cd) vào bảng Product.-- dữ liệu là nhiều, dẫu vậy trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from hàng hóa Pro;-- Cần sử dụng Distinct để thải trừ việc trùng lặp.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from sản phẩm Pro;
Where là câu lệnh nhằm mục tiêu giới hạn phạm vi tìm kiếm kiếm. Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm tìm những sản phẩm dịch vụ gồm kiểu "Cho vay cá thể và khiếp doanh".Product_Type_Cd = 'LOAN'.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Yêu Thủ Đô ”, Giáo Án Âm Nhạc Lớp Chồi: Em Yêu Thủ Đô

Bạn bắt buộc truy vấn trong bảng PRODUCT, tại những vị trí gồm Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Trường Đại Học Phí Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội, Học Phí Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội


-- tróc nã vấn bảng hàng hóa tìm các thành phầm dịch vụ có kiểu:-- "Cho vay cá thể và khiếp doanh".-- Ứng cùng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From sản phẩm Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách những nhân viên tất cả tên bước đầu bởi chữ S cùng thuộc phòng điều hành (Operations).
-- Câu lệnh tìm kiếm những Nhân viên gồm tên ban đầu bởi chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%";-- Câu lệnh tìm kiếm kiếm những nhân viên bao gồm tên bước đầu bởi chữ S-- cùng thuộc phòng quản lý (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- tìm kiếm kiếm những nhân viên bao gồm tên ban đầu bởi chữ S hoặc P.-- với trong phòng điều hành (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name like "S%" Or Emp.First_Name like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;