Tính Giá Trị Của Biểu Thức Lớp 7

     

Bài tập cực hiếm của một biểu thức đại số có lời giải

Với bộ bài xích tập quý giá của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7

*

Bài 1: giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 trên x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang lại biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A trên x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: đến biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Cực hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm giá trị của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn lời giải C


Bài 4: cho A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A với B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ cố x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ cố kỉnh x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 trên |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường hợp 1: x = 4 : nỗ lực x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 trên x = 4

+ Trường phù hợp 2: x = -4 : cố kỉnh x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn lời giải C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = trên x = 1 cùng y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 và y = - 2 thì M

Bài 7: quý giá của biểu thức

*
trên x = 10 cùng y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C.

Xem thêm: Các Bài Toán Đếm Hình Lớp 3, Tổng Hợp Các Chuyên Đề Hình Học Lớp 3

43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 cùng y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 với y = 1.

Chọn câu trả lời B


Bài 8: quý giá của biểu thức N = 5x2 + 10x - trăng tròn tại |x – 1| = 1

A.N = trăng tròn

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Cách Bug Pet Trong Pet Simulator X, Ei Mn Xin Cách Bug Pet Trong Pet Simulator

N = 20 hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải D


Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là x và ăn diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của miếng vườn theo x và tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp A


Bài 10: cực hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 với y = -1 là